Process

 

15 – KROKOV K ÚSPEŠNÉMU PROJEKTU

Fáza 1: Projektová štúdia

1. Požiadavky investora

 • definícia želaní a potrieb klienta
 • stanovenie finančného objemu projektu klientom /investorom/
2. Preddizajnová príprava

 • analýza podmienok lokality
 • skúmanie miestnych regulatív
 • stanovenie architektonického štýlu
 • vypracovanie objemovej štúdie
3. Návrh dizajnu

 • prehľad koncepčných návrhov
 • štúdium cenovo efektívnych dizajnových riešení
4. Orientačná cena projektu

 • dohodnutie predbežných špecifikácií
 • zapracovanie pripomienok klienta
 • stanovenie orientačnej ceny projektu
5. Financovanie stavby

 • spolupôsobenie a pomoc pri vybavovaní hypotekárneho úveru
 • zabezpečenie podkladov pre veriteľa

Fáza 2: Architektonické riešenie stavby

6. Projekt pre ÚR

 • vypracovanie projektu pre ÚR
 • návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 • zastupovanie klienta v územnom konaní
7. Návrh dispozičného riešenia

 • návrh vnútornej dispozície projektu
 • návrh interiérového dizajnu
 • zameranie sa na architektonické detaily
 • prieskum vhodných materiálov
8. Projekt pre SP

 • finalizácia dizajnu (interiér, exteriér)
 • koordinácia projektu
 • projekt pre stavebné povolenie – architektúra, profesie, technická a dopravná infraštruktúra
9. Stavebné povolenie

 • získanie všetkých vyjadrení a povolení potrebných na povolenie stavby
 • podanie žiadosti na vydanie SP
 • zastupovanie klienta v stavebnom konaní
10. Rozpočet stavby

 • finalizácia špecifikácií stavby
 • finalizácia rozpočtu stavby
 • spracovanie výkazu výmer
 • cenová ponuka

Fáza 3: Realizácia stavby

11. Realizačný projekt

 • koordinácia projektu pre realizáciu stavby
 • projekt architektúry a interiéru, statiky, profesií, PO, infraštruktúry
12. Príprava stavby

 • harmonogram výstavby
 • poistenie stavby
 • objednávky a zmluvy
 • vytýčenie inžinierskych sietí
13. Realizácia stavby

 • zabezpečenie BOZP a PO
 • kontrolný a skúšobný plán
 • stavebný management
 • autorský dozor
14. Spolupráca počas výstavby

 • kontrolné dni na stavbe
 • stretnutia za účasti architektov a projektantov stavby so stavebným managementom a investorom
15. Odovzdanie diela

 • projekt skutočného vyhotovenia
 • odovzdanie stavby a začiatok záruky
 • kolaudácia stavby
 • prípadné správcovstvo stavby